Požadavky ke zkouškám z Hudební teorie a praxe pro osvobozené žáky

Přípravná hudební výchova, 1.pololetí

Základní pojmy

 • zvuk, tón, vlastnosti tónů, houslový klíč, notová osnova
 • nota, pomlka, takt, taktová čára
 • noty v houslovém klíči g1, a1, h1
 • názvy not a pomlk celá, půlová, čtvrťová
 • dynamická znaménka p, f

Praktická činnost

 • všechny pojmy se žáci učí v praxi, pomocí říkadel, básniček, písniček, her, pohybu, …
 • umět rozlišit zvuk a tón (rozpoznat a umět také vytvořit)
 • umět rozlišit tón vysoký x hluboký, slabý x silný, krátký x dlouhý
 • rytmizace slov, říkadel, básniček
 • rytmická cvičení na novou a již probranou látku
 • práce s rytmy v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • pozná a umí rozeznat T a L dobu
 • nálada hudby dur a moll (veselá, smutná)
 • psaní houslového klíče, noty, pomlky
 • zpěv jednoduchých lidových a dětských písní
 • seznámení s Orffovými nástroji a jejich využití při písních, rytmických cvičeních, hrách
 • učit děti, jak se chovat na koncertě (role diváka, role účinkujícího)

Přípravná hudební výchova, 2. pololetí

Základní pojmy

 • zvuk, tón, vlastnosti tónů, houslový klíč, notová osnova
 • nota, pomlka, takt, taktová čára
 • noty v houslovém klíči c1 – d2
 • názvy not a pomlk celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou
 • hudební abeceda
 • dynamická znaménka p, f, mf
 • tempová označení allegro, andante, lento

Praktická činnost

 • všechny pojmy se žáci učí v praxi, pomocí říkadel, básniček, písniček, her, pohybu, …
 • umět rozlišit zvuk a tón (rozpoznat a umět také vytvořit)
 • umět rozlišit tón vysoký x hluboký, slabý x silný, krátký x dlouhý
 • rytmizace slov, říkadel, básniček
 • rytmická cvičení na novou a již probranou látku
 • vytvoření vlastního rytmu ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
 • určení metra 2/4, 3/4 (chůze, houpání, tleskání)
 • umět taktovat 2/4 takt (hra na dirigenta)
 • pozná a umí rozeznat T a L dobu
 • seznámení s některými hudebními nástroji (housle, klavír, trubka, flétna, kytara)
 • umí napsat vlastní melodii k říkadlu
 • psaní houslového klíče, noty, pomlky
 • zpěv jednoduchých lidových a dětských písní
 • seznámení s Orffovými nástroji a jejich využití při písních, rytmických cvičeních, hrách
 • učit děti, jak se chovat na koncertě (role diváka, role účinkujícího

Hudební teorie a praxe 1. ročník, 1. pololetí

Žák ovládá a navazuje na znalosti PHV

 • notová osnova, stavba noty, zápis not
 • nota a pomlka šestnáctinová, čtvrťová s tečkou
 • noty v houslovém klíči g – c3
 • stupnice, tónina
 • půltón, celý tón
 • posuvka křížek
 • dynamika, dynamická znaménka ppp, pp, p, mf, ff, fff
 • stupnice C dur, G dur, F dur
 • adagio, andante, moderato, allegro, ligatura, staccato, legato
 • B. Smetana, A. Dvořák

Praktická znalost

 • rozlišování zvuků a tónů
 • čtení a psaní not v G klíči od g – c3
 • taktování ve 3/4 a 2/4 taktu
 • rytmizace jednoduchých slov a slovních spojení
 • znalost křížků po sobě (umí zapsat a vyjmenovat)
 • tleskání a ťukání zapsaných rytmických cvičení obsahující probrané délky not a jejich pomlky
 • ostinátní doprovod k jednoduché písni na Orffovy nástroje
 • rozeznat melodii stoupající a klesající
 • popis symfonického orchestru a znalost některých nástrojů
 • znalost a zpěv lidových písní
 • vyjádření nálady písně, obsahu textu říkadla, básničky nebo pohádky prostřednictvím dramatického nebo výtvarného projevu

1. ročník, 2. pololetí

Základní znalost

 • znalost látky z 1. pololetí
 • basový klíč
 • noty v basovém klíči c – c1
 • trojzvuk vzestupný a sestupný
 • druhy oktáv
 • posuvky béčko, odrážka
 • stupnice dur do 2 křížků a 2 béček
 • smyčcové nástroje: housle, viola, violoncello, kontrabas
 • ritardando, accelerando, prima volta, seconda volta
 • W. A. Mozart  

Praktická znalost

 • rozlišování zvuků a tónů
 • čtení a psaní not v basovém klíči od c1 – c
 • umí pracovat s 3/8 a 6/8 taktem
 • slyší T, D, S
 • znalost béček po sobě (umí zapsat a vyjmenovat)
 • rytmizace jednoduchých slov a slovních spojení
 • tleskání a ťukání zapsaných rytmických cvičení obsahující probrané délky not a jejich pomlky
 • ostinátní doprovod k jednoduché písni na Orffovy nástroje
 • rozeznat melodii stoupající a klesající
 • popis symfonického orchestru
 • znalost a zpěv lidových písní k výuce intervalů
 • vyjádření nálady písně, obsahu textu říkadla, básničky nebo pohádky prostřednictvím dramatického nebo výtvarného projevu
 • práce s interaktivní tabulí
 • práce na PC

Hudební teorie a praxe 2. ročník, 1. pololetí

Základní pojmy

 • žák ovládá a aplikuje učivo PHV a HTaP1
 • rozlišení sluchem tónorod dur i moll
 • akord, tónický kvintakord
 • stupnice do 4 křížků a 4 béček (jejich kvintakord)
 • intervaly 1, 2, 3
 • nástroje dechové žesťové: trubka, pozoun, lesní roh, tuba
 • počátky české hudby, Adam Václav Michna z Otradovic, Jan Jakub Ryba

Praktická činnost

 • opakovat činnosti z náplně 1. ročníku (činnosti vokální, instrumentální, poslechové, pohybové)
 • znalost základní charakteristiky dur a moll
 • rozeznávat sluchově nově probrané hudební nástroje
 • rozeznávání intervalů sluchem i v notovém zápisu
 • práce s interaktivní tabulí
 • práce na PC

2. ročník, 2. pololetí

Základní pojmy

 • akord, tónický kvintakord
 • stupnice durové do 4 křížků a 4 béček
 • intervaly 4, 5, 6, 7, 8
 • dechové nástroje dřevěné: příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot
 • česká státní hymna
 • hudba národního obrození, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

Praktická činnost

 • znalost základní charakteristiky dur a moll
 • rozeznávání intervalů sluchem i zápisem
 • rozeznávat sluchově nově probrané hudební nástroje
 • práce s interaktivní tabulí
 • práce na PC

Hudební teorie a praxe 3. ročník, 1. pololetí

Žák

 • kvintový a kvartový kruh
 • stupnice durové do 5 křížků a 5 béček
 • stupnice moll aiolská, melodická, harmonická – a moll
 • kvintakord a jeho obraty sextakord a kvartsextakord
 • hlavní stupně v tónině – T, S, D
 • pojmy: marcato, con brio, maestoso, scherzando, largo, sostenuto, grave, komodo, prestissimo
 • Leoš Janáček, Bohuslav Martinů

3. ročník, 2. pololetí

Žák

 • stupnice stejnojmenné a paralelní
 • intervaly velké, čisté, malé
 • stupnice moll do 4 křížků a 4 béček
 • způsoby hry: glissando, vibrato, pizzicato, portamento
 • hudební nástroje: harfa, varhany, klavír, saxofon, tuba, cembalo
 • hudební formy: opera, opereta
 • J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven

Hudební teorie a praxe 4. ročník, 1. pololetí

Žák

 • intervaly čisté, velké, malé
 • stupnice dur a moll do 7 křížků a 7 béček
 • enharmonická záměna
 • komorní tělesa: duo, trio, kvarteto, kvinteto až noneto
 • P. I. Čajkovskij, C. Debussy, M. Ravel, F. Chopin

4. ročník, 2. pololetí

Žák

 • kvintakordy a jeho obraty
 • pojmy T, S, D
 • melodické tóny: příraz, skupinka, nátryl, mordent, trylek, obal
 • seznámení s pojmy: motiv, téma
 • charakterizace forem: symfonická báseň, balet
 • hudební nástroje: cimbál, akordeon, dudy
 • B. Smetana, A. Dvořák

Hudební teorie a praxe 5. ročník, 1. pololetí

Žák

 • orientace ve stupnicích dur a moll
 • stupnice stejnojmenné a paralelní
 • sestaví, aplikuje kvintakordy a jeho braty
 • sluchově a vizuálně rozliší intervaly čisté, velké, malé
 • seznámí se s intervaly nona, decima
 • přednesová označení: appasionato, leggiero, fuoco, furioso
 • orientace v dějinách hudby a jejích etapách: počátky hudby, renesance, baroko, klasicismus, romantismus

5. ročník, 2. pololetí

Žák

 • dominantní septakord a jeho obraty
 • konsonance, disonance
 • přednesová označení: molto, poco, sempre, simile
 • seznámí se s vývojem notopisu
 • seznámí se, krátce charakterizuje hudbu 20. století – zařadí příslušné hudební skladatele: I. Stravinskij, G. Gershwin, V. Novák, J. Suk, L. Janáček, B. Martinů