Vnitřní organizační předpis

Východiska předpisu

Vnitřní předpis vychází z Pracovního řádu pro soukromé ZUŠ ze dne 13. června 2000, následně vydaného Pracovního řádu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky, Školského zákona (č. 317/2008 Sb., který obsahuje č. 561/2004 Sb., všechna doplnění z roků 2006 až 2008) a specifických podmínek školy.

Vymezení pojmu

Soukromé ZUŠ jsou zřizovány právnickou osobou za účelem základního vzdělávání žáků v uměleckých oborech (v případě naší školy pouze obor hudební), plnících povinnou školní docházku, nebo studujících na středních školách, speciálních středních školách a učilištích nebo na vyšších odborných školách. Škola může v odůvodněných případech vyučovat také žáky předškolní od věku 5 let a mladší děti bez příspěvku státní dotace. Vyučování dětí či dospělých studentů mimo uvedené věkové rozpětí je bez státní dotace, se zvýšeným školným.

Obecná pravidla

Vnitřní organizační předpis stanoví práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a nepedagogických pracovníků a obecná pravidla styku školy s veřejností a institucemi na zásadách rovného přístupu k občanům ČR a členům EU s právem pobytu nejméně 90 dnů.

Vzdělávání na naší škole zohledňuje zvláštní potřeby žáků, vede k vzájemné úctě a respektu, názorové snášenlivosti, mravním a duchovním hodnotám. Jedním z cílů školy je celkový rozvoj osobnosti.

Školní vzdělávací program stanoví konkrétní cíle, délku, formy, obsah, časový plán, přijímání, průběh a ukončení, materiální, personální a ekonomické podmínky, BOZP a PO.

Vyučovacím jazykem je český jazyk. Na přání rodičů může být v individuální výuce vyučovacím jazykem i cizí jazyk.

Žák

Zahájení studia

Žákem ZUŠ Orchidea se stává uchazeč, který:

a) Úspěšně vykoná přijímací zkoušku (§4 zák. č. 292 Sb.).
b) Je zdravotně způsobilý pro studium ve zvoleném oboru (škola musí být pravdivě seznámena se zdravotním stavem žáka).
c) Podá řádně vyplněnou a podepsanou přihlášku (musí obsahovat: jméno a příjmení, občanství, místo a okres narození, rodné číslo, bydliště a jména rodičů i jejich telefon).
d) Zaplatí školné v předem určeném termínu. (Školné je smluvní úhrada části neinvestičních nákladů školy na žáka. Jeho výši a termín platby určuje zřizovatel školy podle §11 zák. č. 292 Sb.).

Ukončení studia

a) Řádné ukončení studia: V hudebním oboru absolventským koncertem a vystavením závěrečného vysvědčení.
b) Mimořádné ukončení studia: Studium ve zvoleném oboru může ukončit žák nebo jeho zákonný zástupce pouze k 31.1. nebo 30.6. Mimo uvedené termíny může být studium ukončeno na základě písemného oznámení ze závažných důvodů (např. nemoc, úraz a pod.) z podnětu rodičů nebo zákonných zástupců. Studium může být ukončeno při závažném porušení kázně, pro neprospěch nebo neplacení školného z pravomoci ředitele školy (§9) nebo z rozhodnutí pedagogické rady. Odůvodněné výjimky povoluje ředitel školy.

Výuka žáka

Vyučovací hodina trvá 45 minut. Vyučovací jednotky v jednotlivých oborech upravují učební plány a osnovy Školním vzdělávacím programem.

Bezpečnost žáka

Škola přebírá zodpovědnost za žáka od jeho příchodu do školní budovy až do doby jeho odchodu z budovy školy. Žák je poučen o hygieně, bezpečnosti a protipožární ochraně v první vyučovací hodině. Při činnostech souvisejících s výukou mimo budovu školy začíná zodpovědnost školy v okamžiku převzetí žáka učitelem a končí zajištěním jeho bezpečného odchodu z akce. Při pozdním nebo příliš předčasném příchodu nemůže škola za žáka zodpovídat. Specifické podmínky na škole řeší vnitřní předpis BOZP.

Žák (student) má právo:

a) Na základní vzdělání uměleckého směru podle §3 zák. č. 292 Sb. a učebních plánů pro ZUŠ schválených Ministerstvem školství.
b) Na náhradu vyučování, jestliže se vyučování nekonalo z důvodů na straně školy (den a hodina náhrady je stanovena předem nebo až v další hodině po domluvě s žákem).
c) Podání žádosti o navrácení poměrné části školného v případě, že škola nezajistí v plné míře předem sjednanou délku vyučování hlavního předmětu.
d) Podání žádosti o prominutí školného při dlouhodobém onemocnění přesahující jeden kalendářní měsíc (s doložením lékařského potvrzení).
e) Na podání podnětného návrhu nebo stížnosti k rukám ředitele školy.
f) Na odbornou poradu před zakoupením hudebního nástroje nebo jiné učební pomůcky.
g) Na zprostředkování zapůjčení hudebního nástroje.
i) Předem být seznámen s tituly a náplní výuky, které budou předmětem dalšího studia.
j) Na účast rodičů v individuálním nebo skupinovém vyučování po domluvě s učitelem při zachování hygienických podmínek (např. přezutí rodiče).

Povinnosti žáka

a) Do vyučování chodí včas podle rozvrhu vyučování, nejméně 5 minut před začátkem vyučování.
b) Nosí s sebou určené učební pomůcky, přezůvky a žákovský sešit.
c) Do vyučování se předem pravidelně připravuje.
d) Předem omlouvá svou nepřítomnost, případně do tří dnů sdělí škole důvod nepřítomnosti.
e) Při vyučování vykonává pouze učitelem zadanou činnost na přiděleném místě a způsobem, který mu určil učitel.
f) Chová se slušně a neruší při práci ostatní žáky, dodržuje zásady slušného chování (zdraví dospělé osoby, chová se tiše, nepoškozuje učební pomůcky a ostatní majetek školy).
g) Dbá na své zdraví i zdraví spolužáků, přezouvá se, i sebemenší poranění ihned ohlásí svému učiteli, ve školních prostorách se zbytečně nezdržuje, neběhá po chodbách a schodištích a neohrožuje tak sebe i jiné.
h) Dbá na dodržování osobní hygieny (má kapesník).
i) Sleduje a dbá sdělení školy (v žákovském sešitu, na nástěnce, na vývěsce u vrátnice, na dveřích třídy apod.).
j) Účastní se vystoupení spolužáků.

Rodič nebo zákonný zástupce žáka

Rodič nebo zákonný zástupce má právo na:

a) Navrácení poměrné části školného po podání žádosti o prominutí školného při onemocnění přesahující jeden kalendářní měsíc (s doložením lékařského potvrzení).
b) Navrácení poměrné části školného v případě, že škola nezajistí v plné míře náhradu vyučování, které se nekonalo z důvodů na straně školy.
c) Požádat o snížení nebo prominutí školného u sociálně slabých rodin.
d) Odbornou poradu před zakoupením hudebního nástroje nebo jiné učební pomůcky.
e) Zapůjčení nebo zprostředkování zapůjčení hudebního nástroje za poplatek.
f) Podání podnětného návrhu nebo stížnosti k rukám ředitele školy.
g) Účast v individuálním vyučování HO po domluvě s učitelem (při dodržení hygieny).
i) Účasti při všech akcích školy (koncerty, vystoupení, představení, třídní schůzky).
j) Být pravidelně informován o činnosti školy (sešit, informační tabule, třídní schůzka).
k) Domluvit si jednání s vedením školy.

Povinnosti rodiče nebo zákonného zástupce:

a) Včas zaplatit sjednanou výši školného.
b) Předem omlouvat nepřítomnost žáka ve vyučování, nejpozději do tří dnů po absenci.
c) Informovat školu o infekčních onemocněních v rodině.
d) Dodržovat hygienické předpisy školy, v jejichž třídách vyučování probíhá.
e) Dbát na pravidelnou domácí přípravu svého dítěte/svěřence.
f) Spolupracovat s učitelem hlavního předmětu, účastnit se třídních schůzek.
g) Sledovat prospěch a docházku svého dítěte nebo svěřence do vyučování, dbát všech sdělení školy.
h) Uhradit případné škody způsobené svým dítětem/svěřencem.

A – Pedagogický pracovník

Obecná pravidla

Každý učitel se řídí platnou školskou legislativou – Školským zákonem, Vnitřním organizačním předpisem školy, usnesením pedagogických rad, pokyny a nařízeními ředitele školy. Ve své práci uplatňuje Školní vzdělávací program. Nemůže jednat v rozporu s uvedenými předpisy či nařízeními. Dbá na svůj odborný růst, uplatňuje učitelskou etiku ve vztahu ke svým kolegům, žákům i rodičům. Dbá na svůj zevnějšek a také na to, aby na žáky působil příkladně.

Pracovní poměr pedagogického pracovníka vzniká na základě písemné pracovní smlouvy se zaměstnavatelem v souladu se Zákoníkem práce. Před uzavřením pracovní smlouvy musí být pracovník seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplynou, i s pracovními podmínkami, za nichž má práci konat. Při nástupu do práce seznámí ředitel pracovníka s vnitřním organizačním předpisem i s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podmínkou pro sepsání pracovní smlouvy ped. pracovníka je: průkaz totožnosti, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu pedagogické práce, výpis z trestního rejstříku, zápočtový list o odpracované době, případně potvrzení o studiu.

Změny v pracovním poměru lze provést pouze písemně dohodou mezi organizací a pracovníkem podle ZP. Ve svém vlastním zájmu pedagog nahlásí ředitelství školy všechny změny v osobním životě (bydliště, telefon, sňatek, narození dítěte, rozvod, změna kvalifikace, změna pracovní schopnosti a pod.) a všechny změny, které mají vliv na pojištění a zdanění.

Ukončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru k určitému datu se uzavírá písemně podle ZP. K datu ukončení pracovního poměru odevzdá pedagogický pracovník kompletní školní dokumentaci a veškerý mu svěřený majetek školy v dobrém stavu. Teprve po splnění těchto podmínek obdrží zápočtový list o odpracované době, poslední mzdu a případná jiná finanční vyrovnání.

Pracovní doba pedagogického pracovníka v plném pracovním úvazku činí 40 hodin týdně. Z toho v přímé vyučovací povinnosti v individuální výuce hudebního oboru 23 vyučovacích hodin (45 minut a přestávky), v nepřímé vyučovací povinnosti 17 hodin (šedesátiminutových). Ve výuce kolektivních předmětů (jako HTaP, KH, HL, orchestr, sborový zpěv) dělá přímá vyučovací povinnost 21 hodin, ale na nepřímou činnost připadá 19 hodin. U neúplných pracovních úvazků se přiměřeně snižuje také doba nepřímé vyučovací povinnosti. Hodiny nepřímé vyučovací povinnosti jsou určeny pro přípravu na přímou vyučovací povinnost a práce bezprostředně s touto činností související – to je vedení povinné školní dokumentace, aktivní účast na schůzích pedagogických rad a poradách, na přípravě, organizaci a účasti na akcích školy (např.: výstavy, vystoupení, koncerty, třídní schůzky, přijímací, postupové a závěrečné zkoušky a pod.), výkon pedagogického dozoru, školou organizované další odborné vzdělávání, tvorba a udržování učebních pomůcek, zajištění plynulého provozu školy v mimořádných situacích a pro školu nezbytné další práce související s výukou žáků a zajištěním provozu školy. V případě, že je pedagog ze závažného důvodu z jednání pedagogických rad omluven, je povinen se zajímat o obsah jednání a přejímat úkoly vyplývající z jeho závěrů.

Celou pracovní dobu (tj. dobu přímé i nepřímé vyučovací povinnosti) je učitel povinen být na svém pracovišti. Pracoviště naší školy není jen na ZŠ Jana Babáka, ale také na všech dalších pracovištích naší školy (jako např. ZŠ Botanická, ZŠ Hudcova, ZŠ nám. Svornosti), v prostorách pořádání školní akce a mimořádně také za určitých podmínek v bydlišti učitele.

Práci v bydlišti povoluje ředitel školy pouze za předpokladu, že učitel nebude žádat školu o příspěvky na své výdaje za bydlení (např. za elektřinu, vodné, telefon apod.) nebo příspěvek na cestu domů. Práci doma zadává ředitel v takovém rozsahu a s takovým obsahem, aby nemohlo dojít k úrazu a následné pracovní neschopnosti.

Pedagogický pracovník je povinen přicházet na pracoviště minimálně 15 minut před započetím jeho vyučování. Po příchodu je povinen se seznámit s novými písemnými sděleními školy ve sborovně. Vedle své třídní knihy vyzvedne i třídní knihu učitele, za kterého supluje. Suplující učitel je povinen nejmladší žáky sám vyhledat a přivést do své třídy. Každý pedagogický pracovník je ve své třídě připraven nejméně 5 minut před započetím výuky. Zkontroluje stav třídy a případné závady okamžitě hlásí vedení školy, vedoucímu oddělení nebo školníkovi. Mimořádný pozdní příchod ihned (je-li možno předem) hlásí řediteli, v jeho nepřítomnosti vedoucímu oddělení. Po celou pracovní dobu přímé vyučovací povinnosti zodpovídá za bezpečnost svěřených žáků. Žáky ve třídě NIKDY neponechává bez dozoru. Při výuce dodržuje platný rozvrh hodin. Žáky z vyučování bez souhlasu ředitele nebo na přání rodičů nepropouští předčasně. Bez vědomí nadřízeného ani sám neopouští pracoviště před uplynutím pracovní doby. Ze třídy po skončení vyučování odchází až jako poslední, zhasne světla, třídu uzamkne. Třídu opouští v tak dobrém stavu, v jakém ji převzal.

Rozvrh hodin pracovníkovi určuje ředitel školy (viz Pracovní řád pro školy, vydalo Ministerstvo školství). Na naší škole respektujeme odlišné podmínky, proto ředitel pověřuje pedagogické pracovníky sestavením rozvrhu přímé vyučovací povinnosti a sám určuje pouze hodiny nepřímé vyučovací povinnosti a přiděluje třídu. Celá pracovní doba je vyznačena v rozvrhu hodin. Jméno žáka přes dvě pole značí celou hodinu. Dělená lekce se vyznačí jménem žáka pouze v jednom políčku. Při samostatné hodině je jméno žáka na dvou řádcích. Hodiny nad stanovenou míru pracovní povinnosti se vyznačí rámečkem. Pracovní doba v nepřímé vyučovací povinnosti se značí úsečkou s označením času od, do. Rozvrh hodin v třídní knize učitele musí být shodný s rozvrhem v kanceláři, který se stává platným po schválení (tj. s podpisem ředitele a razítkem školy). Změny v rozvrhu hodin mohou nastat pouze po schválení ředitelem školy. Schválená změna musí být neprodleně zapsána v rozvrhu v kanceláři.

Práce nad stanovenou míru vyučovací povinnosti je hodnocena podle vnitřního platového předpisu školy. Prací přesčas se rozumí práce vykonávaná nad pracovní dobu 40 hodin v týdnu. Jedna vyučovací hodina přesčasové práce v přímé vyučovací povinnosti včetně přípravy trvá 60 minut. (Viz nařízení vlády č. 503/1992 Sb.)

K ochraně práv zaměstnance slouží limit přesčasové práce, podle kterého může výjimečně dosáhnout až 8 hodin přesčasu v týdnu. V kalendářním roce však celkový počet přesčasových hodin u jednotlivých učitelů nesmí přesáhnout 150 (podle norem EU). Do přesčasových hodin se započítávají i hodiny suplované. Přesčasové hodiny se však do limitu nezapočítávají v případě, že si je pracovník nenechal proplatit, ale vybral si náhradní volno (§7 nařízení vlády č. 108/1994 Sb.).

Překážky v práci

Pedagogický pracovník je povinen hlásit řediteli školy co nejdříve, nejpozději dva dny předem překážku v práci, o které ví, že nastane. Nenadálé překážky v práci hlásí pedagogický pracovník řediteli školy nebo vedoucímu okamžitě. Absence učitele může být řešena suplováním jiného odborného pedagoga nebo náhradou jeho vyučování v jiném termínu po schválení ředitelem školy.

Všechny přesuny vyučovaných žáků musí být předem projednány s ředitelem školy a písemně zaevidovány ve sborovně školy pro průhlednost a argumentaci směrem k rodičům i pro vlastní přehled školy.

V odůvodněných případech může pedagogický pracovní požádat o neplacené volno nebo vybrat část své dovolené.

Práva pedagogického pracovníka:

 • Nárok na mzdu podle vnitřního platového předpisu.
 • Nárok na náhradu mzdy při překážkách v práci ze strany zaměstnavatele podle ZP.
 • Nárok na řádnou dovolenou na zotavenou podle ZP.
 • Nárok na mateřskou dovolenou a další rodičovskou dovolenou.
 • Nárok na nemocenskou podle ZP.
 • Nárok na prohlubování své odborné kvalifikace.
 • Nárok na přestávky v práci podle ZP.
 • Nárok na pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky (nehudební obory).
 • Nárok na bezpečné a kulturní pracovní prostředí.
 • Nárok na místo pro odložení osobních předmětů a svršků.
 • Předkládat řediteli školy podnětné návrhy pro další práci školy nebo zlepšení pracovního prostředí.
 • Nárok na informace od zaměstnavatele podle Zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
 • Nárok na odškodnění za poškození zdraví při práci nebo při pracovním úrazu.
 • Nárok na náhrady škody při plnění pracovních úkolů podle ZP.
 • Po skončení pracovního poměru a vyrovnání všech pohledávek vůči škole obdržet zápočtový list o odpracované době a evidenční list důchodového pojištění.

Povinnosti pedagogického pracovníka:

 • Pracovat podle platných učebních osnov a učebních plánů uvedených ve Školním vzdělávacím programu, využívat všechny pedagogické principy, uplatňovat individuální přístup i ve skupinkách nebo kolektivním vyučování.
 • Před začátkem školního roku vypracovávat tematické plány učiva a plány práce v třídních knihách na celý školní rok. Tematické plány rozpracovávat na jednotlivé tematické okruhy.
 • Pečlivě se připravovat na každé vyučování. Forma přípravy a rozvržení učiva nejsou předepsány, avšak ředitel školy může pedagogickému pracovníkovi uložit, aby svou přípravu na vyučování zpracoval písemně, pokud jeho příprava nebyla dostatečná.
 • Dodržovat pracovní dobu (viz pracovní doba).
 • V zájmu své odborné umělecko-pedagogické kvalifikace se osobně aktivně podílet na umělecké praxi při příležitosti učitelských nebo žákovských koncertů a vystoupení pořádaných školou nebo školskými institucemi. Osobní aktivní účast neznamená jen vystoupení učitele jako sólisty nebo korepetitora, ale také podíl na přípravě akce, její organizaci a službách i případném úklidu.
 • Plnit úkoly schválené pedagogickou radou.
 • Používat vhodné učební pomůcky, pečovat o ně, upozorňovat na jejich závady.
 • Vést svěřené archivy a průběžně je doplňovat (notové materiály, odborné knihy a časopisy, audio a videonahrávky, fotodokumentace a pod.), udržovat pořádek ve všech prostorách.
 • Při práci dbát na bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy.
 • Organizovat třídní schůzky s rodiči, seznámit rodiče se školními předpisy (školné!) i s děním na škole. Rodiče informovat o prospěchu, nedostatcích a docházce žáků a to i mimo třídní schůzky. V odůvodněných případech zvát rodiče do vyučování (za předpokladu dodržení hygienických norem a předpisů).
 • Mít přehled o dalších vyučovacích hodinách svých žáků na škole a jejich třídních učitelích, kterým včas sděluje všechny důležité informace včetně klasifikace. Informace mezi učiteli HO musí být oboustranná, protože je důležitá pro začlenění žáka do komorní hry, souboru, orchestru nebo sboru.
 • Vést žáky (v některých případech, žel, i jejich rodiče) k dodržování hygienických pravidel.
 • Podílet se dle svých možností na mimořádných pracích před zahájením nového školního roku i po jeho ukončení (nástroje a majetek školy, archivy, výzdoba, sborovna).
 • Škole nahradit vzniklou škodu, pokud tato vznikla jako důsledek jeho nedbalosti nebo byla jím přímo zaviněna.

Částečný pracovní úvazek

Pedagogický pracovník s částečným, neúplným pracovním úvazkem plní všechny úkoly jako pedagogický pracovník s pracovním úvazkem celým. Avšak jen ve vyhrazených dnech nebo stanovené pracovní době v přímé vyučovací povinnosti a alikvotní části zbývajícího času do naplnění poměrné části úvazku, např.: půl pracovního úvazku v HO je 12 hodin přímé vyučovací povinnosti + 8 hodin ve vyučovací povinnosti nepřímé (pro ostatní práce pro školu, svou přípravu na vyučování, žákovské večery, koncerty, zkoušky, třídní schůzky své třídy nebo třídy jiného učitele, schůze pedagogické rady a jiné.). U pedagogického pracovníka, který pracuje např. jen 2 dny v týdnu nelze požadovat 100% účast na školních akcích. Ředitel školy rozhodne, kterých akcí se zúčastní a kterých nemusí.

Dohoda o pracovní činnosti vymezuje pedagogickému pracovníku časově ohraničenou pedagogickou činnost, která nesmí přesáhnout polovinu pracovního úvazku. Na tohoto pracovníka se vztahují všechny pracovní povinnosti jako na pedagogického pracovníka pracujícího na částečný pracovní úvazek (viz předchozí odstavec). Pracovník platí sociální i zdravotní pojištění. Zaměstnavatel se zavazuje proplatit poměrnou část dovolené v případě, že pracovník plnil všechny své povinnosti (podle ZP dovolenou proplatit nemusí).

Dohoda o provedení práce

Pedagogický pracovník je odměňován pouze za skutečně odučené hodiny nebo hodiny, které nemohl odučit pro překážku, která byla na straně školy (např. učitel byl přítomen a zůstal celou pracovní dobu a žák scházel). Nejsou však propláceny státní svátky, prázdniny žáků a hodiny, o kterých pedagogický pracovní předem věděl, že odpadnou. Pracovník neplatí sociální a zdravotní pojištění.

Pedagogický pracovník s dohodou o provedení práce plní všechny úkoly v přímé vyučovací povinnosti, nezanedbává ani přípravu na vyučování. Není povinen plnit úkoly připadající na hodiny nepřímé vyučovací povinnosti. Není povinen se zúčastňovat vystoupení žáků, vyjma těch, na kterých účinkují žáci, které připravoval. Nutná je jeho účast u zkoušek svých žáků.

Z rozhodnutí ředitele školy se zúčastňuje nejdůležitějších pedagogických rad, ale ze svého zájmu může být přítomen i ostatním jednáním. Těmto pracovníkům není proplácena poměrná část dovolené. Všichni pracující na dohodu o provedení práce tuto činnost nemusí nikde uvádět (a tím i znovu zdaňovat).

Hodnocení mimořádných pracovních výsledků:

 • Za mimořádné pracovní výsledky může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi udělit mimořádnou finanční odměnu podle Vnitřního platového předpisu. Kritéria odměn slouží k ohodnocení práce menšího rozsahu v měsíci.
 • U příležitosti důležitých životních i pracovních jubileí může ředitel školy pedagogickému pracovníku poskytnout mimořádnou finanční odměnu podle Vnitřního platového předpisu.

Opatření proti porušování pracovní kázně

Porušením pracovní kázně je neochota, neplnění, obcházení či liknavost při plnění daných pracovních povinností a uložených úkolů. Za porušení pracovní kázně může ředitel školy pedagogickému pracovníkovi udělit podle závažnosti provinění tato kárná opatření:

 • Písemnou důtku za menší pracovní provinění.
 • Za opakované nebo větší porušení pracovní kázně a neplnění zadaných pracovních úkolů, které pokračuje i po předcházejícím ústním upozornění veřejnou písemnou důtku, případně i vyloučení z účasti na poskytování odměn až do doby nápravy.
 • Rozvázání pracovního poměru za hrubou pracovní nekázeň, asociální chování nebo hrubé porušení bezpečnostních předpisů, a tím i porušení pracovní smlouvy – podle ZP.

Třídní učitel získává a shromažďuje informace o žácích své třídy, sleduje chování a docházku svých žáků do ostatních předmětů, informuje rodiče o škole, o svěřených žácích a vede povinnou třídní dokumentaci.

Práva třídního učitele:

 • Být včas a přesně informován o dění na škole.
 • Být přesně informován o prospěchu svých žáků u jiných učitelů (informace mezi učiteli musí být oboustranná).
 • Dávat podnětné návrhy pro činnost školy.
 • Být hodnocen za odvedenou práci vedoucím a ředitelem školy.
 • Navrhovat žáky na ocenění nebo naopak na vyloučení ze školy.

Povinnosti třídního učitele:

 • Čte všechny informace na nástěnce ve sborovně a jimi se řídí.
 • Vede povinnou školní dokumentaci, která má určeno své místo k uložení:
  • Třídní knihu, kmenový výkaz, přihlášku žáka, platný rozvrh hodin, katalog o průběhu studia (kartotéční list), deníčky nebo žákovské knížky a vypisuje vysvědčení žák.
  • Žákovský sešit musí být opatřen těmito náležitostmi: název školy, jméno žáka, bydliště, rodné číslo žáka, základní nebo střední škola, kterou žák navštěvuje, hlavní předmět, den a hodina výuky, sdělení pro rodiče o možnosti osobního kontaktu s učitelem, telefonní spojení s učitelem, razítko školy, podpis TU a ŘŠ. Žákovský sešit neslouží jen k prostému zápisu zadaného učiva, ale také k písemnému kontaktu s rodiči i potvrzení docházky do Hudební teorie a praxe a dalších povinných předmětů.
  • Kartotéční list (katalog o průběhu studia) je uložen v kanceláři školy. Učitel jej doplňuje v září, lednu a červnu, po doplnění vždy vrací do kanceláře.
  • Třídní učitel předkládá celou povinnou školní dokumentaci ke kontrole vedoucímu a řediteli školy 2x ročně. U žáků, kteří jsou ze závažných důvodů omluveni z docházky do HN, pomáhá učitel se zvládnutím učiva ke zkouškám. Klasifikace všech žáků z HN je učitelům přístupná nejméně týden před klasifikační konferencí (vyvěšuje učitel HN).
 • Organizuje třídní schůzky s rodiči a spolupracuje s rodiči po celý školní rok. V některých případech je nutný častější osobní kontakt.
 • Ve sborovně zapisuje své návrhy pro plán práce na další měsíce.
 • Pedagogický pracovník pověřený vedením žákovského večera a učitel, který připravuje třídní schůzku, musí předem informovat o připravované akci školníka.

Vedoucí oddělení (vedoucí oboru, předseda předmětové komise) je ředitelem jmenovaný pedagogický pracovník s přiměřenými pedagogickými zkušenostmi, organizačními schopnostmi a přirozenou autoritou.

Práva a povinnosti vedoucího oddělení:

 • Organizuje akce školy a vzájemné hospitace mezi pedagogickými pracovníky svého oddělení, pořádá nebo organizuje ukázkové hodiny, přehrávky a vystoupení žáků, podílí se na organizaci přijímacích, postupových a závěrečných zkoušek.
 • Zajišťuje suplování žáků i s písemným oznámením na učebnách.
 • Vede evidenci odučených a suplovaných hodin a všechny údaje, které ovlivní mzdu učitelů.
 • Metodicky pomáhá učitelům svého oddělení, kontroluje včasnost a věcnost plánů v třídních knihách a sleduje plnění těchto plánů.
 • Je uvádějícím učitelem pro začínající pedagogické pracovníky.
 • Řediteli školy podává návrhy k doplnění učebních pomůcek nebo jejich oprav.
 • Ve svém oddělení plní úkoly informační, organizační, kontrolní, i hodnotící.
 • Za svou práci je hodnocen podle Vnitřního platového předpisu školy.

Zástupce ředitele školy (není-li jmenován, úkoly jsou rozděleny mezi ředitele a vedoucí oddělení).

Zástupce ředitele do funkce jmenuje ředitel školy.

Pracovní doba zástupce ředitele je 40 hodin týdně, z toho přímá vyučovací povinnost podle velikosti školy – viz směrnice MŠMT (např.: 12 vyučovacích hodin + 8 hodin na přípravu a jiné + 20 hodin práce ve funkci zástupce ředitele: v rozvrhu hodin se uvádí pouze hodiny vyučovací tj. 12 hodin a práce ve funkci tj. 20 hodin). V evidenci pracovní doby se však promítají všechny skutečně odpracované hodiny, tj. i přípravy a přesčasy.

Práva a povinnosti zástupce ředitele školy:

 • V plné míře se na něj vztahují všechny pracovní povinnosti jako na učitele.
 • Podílí se na tvorbě plánů práce školy, řediteli dodává podklady pro vyhodnocování a statistiku.
 • Řídí práci inventarizační komise a práci pedagogických pracovníků pověřených vedením dílčích archivů (např. odborné knihovny, videotéky, notové archivy apod.).
 • Přejímá úkoly převážně rázu pedagogicko-organizačního, řídí práci provozních pracovníků na škole a zastupuje ředitele v jeho nepřítomnosti.
 • Odpovídá řediteli školy za dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, protipožární ochrany a vede zápisy o jejich kontrolách. Nejméně 1x ročně provádí školení BOZP a PO.
 • Upozorňuje ředitele na nedostatky bezpečnostní, hygienické a materiální.
 • Přejímá pro ředitele zprávy a informuje ho o každém dění na škole.
 • Zná stavy žáků v oborech, odděleních a třídách, ví, kde a kdy který učitel vyučuje, ručí za správnost vedení povinné školní dokumentace učitelů, provádí samostatnou kontrolu této dokumentace a ukládá úkoly k odstranění nedostatků.
 • Podle pokynů ředitele provádí také hospitace u pedagogických pracovníků.
 • Kontroluje včasnost oznámení o nepřítomnosti pedagogického pracovníka a zajištění jeho suplování.
 • Podílí se na organizačním zajištění akcí školy podle plánu práce školy nebo pokynů ředitele.
 • Jsou-li na škole jmenováni dva zástupci ředitele, rozdělí ředitel mezi ně úkoly podle potřeby.

Ředitele školy jmenuje do funkce zřizovatel školy.

Pracovní doba ředitele je 40 hodin týdně, z toho přímá vyučovací povinnost podle velikosti školy viz směrnice MŠMT (např.: 8 hodin v přímé vyuč. povinnosti + 4 hodiny přípravy a jiné + 28 hodin v řídící práci na škole: v rozvrhu se uvádí 8 + 28 hodin). V evidenci pracovní doby se však promítá 40 hodin + přesčasová práce včetně sobot, nedělí a případně i státních svátků.

Práva a povinnosti ředitele:

 • Na ředitele školy se vztahují v plné míře všechna práva a povinnosti jako na učitele.
 • Řídí a kontroluje činnost všech pracovníků školy, řídí práci zástupců ředitele, vedoucích oddělení, oborů a předsedů PK.
 • Nese plnou zodpovědnost za práci školy, určuje její směr podle koncepce školy schválené MŠMT a podle pokynů zřizovatele školy. Zodpovídá za plnění Školního vzdělávacího programu, případně iniciuje jeho úpravu. Dbá na to, aby škola fungovala v souladu se všemi právními předpisy, vládními nařízeními a pokyny MŠMT.
 • Organizuje sebehodnocení školy a závěry přenáší do ročních (dvouletých) plánů práce.
 • Navrhuje zřizovateli pracovníky k přijetí do pracovního poměru, přičemž dbá na jejich kvalifikaci, délku praxe a lékařská potvrzení o způsobilosti k výkonu zaměstnání.
 • Sleduje všechny skutečnosti, které mají vliv na finanční hodnocení, platový postup a zdaňování platů pracovníků.
 • Zodpovídá za vytvoření podmínek pro výkon státní inspekce a kontrolních orgánů, i za přijetí následných opatření.
 • Vede osobní spisy pracovníků školy.
 • Hodnotí práci všech pracovníků s přihlédnutím k hodnocení zástupců ředitele a vedoucích oddělení.
 • Schvaluje rozvrhy vyučovacích hodin.
 • Předkládá pedagogické radě ke schválení návrh celoročního plánu práce školy a sestavuje na jeho základě dílčí plány práce (měsíční, týdenní a pod.).
 • Vytváří podmínky pro další odborné vzdělávání pracovníků, vede všechny ped. pracovníky ke zkvalitnění práce, hospitační činnost pojímá především jako činnost poradenskou.
 • O výsledcích hospitací a ostatních kontrolách podrobně informuje zřizovatele školy a případně navrhuje opatření k nápravě.
 • Zřizovateli podává návrhy na rozvázání pracovního poměru zaměstnanců školy.
 • Přijímá žáky na návrh zkušební komise nebo žáky ze studia na návrh komise vylučuje.
 • Ředitel zodpovídá zřizovateli za hospodaření školy, sleduje stav výběru školného a zodpovídá za jeho řádné platby. Zodpovídá za stav pokladny, kontroluje práci účetního školy a svým podpisem ručí za správnost údajů. Navrhuje zřizovateli v odůvodněných případech slevy na školném. Navrhuje zřizovateli pořizování potřebných učebních pomůcek a provedení potřebných oprav a úprav ve škole.
 • Poskytuje pracovníkům školy v odůvodněných případech náhradní nebo neplacené volno a dbá na zajištění suplování.
 • Podle potřeby aktualizuje vnitřní předpisy hygienické, BOZP, PO a zajišťuje jejich přístupnost všem zaměstnancům školy.
 • Ředitel může být zřizovatelem pověřen funkcí tiskového mluvčího školy (Zák. 106/1999 Sb.)

Pedagogická rada je vrcholný orgán školy sestávající ze všech pedagogických pracovníků školy. Pedagogickou radu svolává ředitel školy 3–5x ročně.

Práva a povinnosti pedagogické rady:

 • Schvaluje tříletý plán práce školy.
 • Podává pozměňovací návrhy k plánu práce, které po schválení zřizovatelem pak schvaluje.
 • Vyjadřuje se k výroční zprávě, ke zprávě o hospodaření a k návrhu rozpočtu.
 • Schvaluje vyloučení žáků pro závažné kázeňské přestupky.
 • Projednává organizační zajištění akcí školy a ukládá jednotlivým pracovníkům nebo skupinám úkoly k jejich realizaci.
 • Bere na vědomí splnění uložených úkolů, případně formuluje další upřesňující úkoly.

B – Nepedagogický pracovník

Administrativní pracovník vede evidenční tiskopisy, vyřizuje poštu, archivuje povinnou školní dokumentaci, vyhotovuje evidenční a statistická hlášení, vede kartotéku žáků, vyhotovuje druhopisy, podle pokynů obstarává různé administrativní práce a vyřizuje telefonáty.

Účetní vede přehlednou účetní agendu podle směrnic MŠMT a podnikatelského zákona. Vyhotovuje příjmové a výdajové pokladní doklady, vyřizuje proplácení platebních poukazů a faktur, vyplácí povolené výplaty a s tím související úkoly mzdového účetního (zákonné odvody, výkazy o příjmech zaměstnanců a pod.), zajišťuje a kontroluje bankovní styk, eviduje a kontroluje pokladní příjmy a výdaje podle schváleného rozpočtu, sestavuje účetní výkazy a provádí rozbory těchto výkazů, zajišťuje náležité uchování účetních dokladů a spravuje účetní archiv.

Ekonomický poradce provádí za školu daňová přiznání a archivuje veškerou dokumentaci s tím spojenou, radí zřizovateli a řediteli školy v otázkách ekonomiky, rozpočtu a daňových přiznání.

Činnost školníka řídí ředitel školy, případně jeho zástupce. Náplní práce školníka je dbát o školní budovu a okolí školy, provádět drobné údržbářské práce a zajišťovat provedení odborných oprav, obstarávat úklid a vytápění školních místností, dohlížet na bezpečnost při výkonu provozních prací, provádět drobné nákupy spojené s údržbou a provozem.

 • Řídí práci uklízeček a zajišťuje čisticí prostředky a pomůcky.
 • Ředitelem školy je pověřen dohledem nad žáky v době mimo vyučování, zejména v otázkách bezpečnosti a hygieny.
 • Do budovy nevpouští dospělé osoby, pokud není dán závažný důvod. V takovém případě dbá na dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek (zápis osoby, přezutí, nejkratší cesta, nezbytně nutný čas návštěvy apod.).
 • Hromadná návštěva dospělých osob (rodičů) je se školníkem předem projednána, aby nebylo nutné přezutí. Školník zabezpečí všechny k tomu nezbytné služby. Jedná se především o žákovské večery a třídní schůzky s rodiči.

Uklízečka se ve své práci řídí pokyny školníka. Udržuje čistotu v určených prostorách k výkonu práce. V době prázdnin provádí hlavní úklid a podle pokynů ředitele i mimořádný úklid (po malíři, po stěhování a pod.). Může být pověřena nákupem čisticích prostředků nebo pochůzkou související se zabezpečením provozu školy.

Bezpečnost a hygiena práce, protipožární ochrana

Každý pracovník školy je povinen dodržovat hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy a směrnice školy, musí se zúčastňovat pravidelných školení BOZP a PO na škole, které provádí bezpečnostní technik a požární preventista, který absolvoval školení vyššího typu, případně ředitel školy.

Každý i sebemenší úraz musí být ihned po ošetření zaznamenán v knize úrazů, zápis provede dospělá osoba – přímý účastník, nebo ten, kdo se k úrazu nejdříve dostavil. Kniha úrazů, lékárnička, seznam nejdůležitějších telefonních čísel i brožurka První pomoci jsou pro všechny zaměstnance dostupné ve sborovně školy.

 • Telefon je umístěn na vrátnici a v bytě školníka. Nejlépe je použít mobilní telefon.
 • Každý pracovník školy je na pravidelném školení seznamován s metodikou poskytování první pomoci a je povinen v případě nutnosti první pomoc poskytnout.
 • Požární poplachové směrnice a vyznačení únikových cest jsou umístěny v každém podlaží chodby u schodiště.
 • Jističe elektrického vedení jsou přístupné v každém podlaží na chodbě.
 • Uzávěr vody je v každé třídě před umyvadlem.
 • Na chodbách jsou rozmístěny funkční hasicí přístroje, které jsou každoročně kontrolovány odbornou firmou.
 • Schody a výstupky či nerovnosti povrchu jsou výrazně barevně označeny.

(Blíže vnitřní předpis BOZP, hygieny a PO školy umístěný ve sborovně školy.)

Zřizovatel školy vede školu k plnění jejího poslání, prosperitě a zvyšování její úrovně a prestiže.

 • Připravuje všechny dokumenty a plní všechny nutné podmínky ke zřízení školy.
 • Zajišťuje provoz školy po stránce obsahové, kádrové, materiální a bezpečnostní.
 • Zodpovídá za dodržování a naplňování veškerých závazných zákonů a směrnic.
 • Předkládá MŠMT návrhy na změny v koncepci a učebních plánech školy.
 • Předkládá MŠMT návrhy na zřízení či zrušení detašovaných pracovišť.
 • Může vypisovat výběrové řízení na místo ředitele školy a učitelů školy.
  Jmenuje ředitele školy.
 • Přijímá do pracovního poměru všechny pracovníky, podmínky práce jsou sjednány v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti.
 • Zakládá osobní spis ředitele školy a kontroluje osobní spisy všech pracovníků školy, které jsou uloženy u ředitele školy.
 • V odůvodněných případech nařizuje pracovníkům školy provedení komplexní lékařské prohlídky.
 • Kontroluje, zda jsou na škole dodržovány hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy.
 • Vytváří nebo pozměňuje vnitřní směrnice a vnitřní platový předpis, upravuje kritéria pro udělování mimořádných odměn, stanoví a mění výši školného, popřípadě stanoví data splatnosti školného. 
 • Rozvazuje pracovní poměry s pracovníky školy, odvolává ředitele z funkce, po ukončení pracovního poměru vydává pracovníkovi zápočtový list.
 • Dbá o postupné vybavování školy učebními pomůckami, případně investicemi.
 • Vytváří všem pracovníkům takové podmínky pro práci, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a zdraví, dbá o hygienicky nezávadné a kulturní pracovní prostředí.
 • Rozhoduje o partnerech školy, spolupráci s jinými organizacemi a zahraničních kontaktech.

Novelizace provedena dne 6. srpna 2012
Mgr. Miroslav Suchý, ředitel školy
Zřizovatelé školy: Ivona Suchá a Miroslav Suchý