Školní řád

Pro ZUŠ Orchidea vydal ředitel školy na základě ustanovení §30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Článek I.

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Žáci mají právo na:

a) rovné podmínky v uměleckém vzdělávání,

b) účastnit se ověřovacích pohovorů do přípravného oddělení,

c) účastnit se přijímacích zkoušek do ročníků,

d) náhradu vyučování, jestliže se nekonalo z důvodů na straně školy,

e) podání žádosti o navrácení poměrné části školného v případě, že škola nezajistí sjednanou délku vyučování v hlavním oboru v plné míře,

f) podání žádosti o prominutí školného při onemocnění plynule přesahující jeden kalendářní měsíc s doložením lékařského potvrzení,

g) případné snížení školného ze sociálních důvodů,

h) podání podnětného návrhu nebo stížnosti k rukám ředitele školy,

i) odbornou poradu před zakoupením hudebního nástroje nebo jiné učební pomůcky,

j) zprostředkování nebo zapůjčení hudebního nástroje,

k) být seznámen s tituly a náplní výuky, které budou předmětem dalšího studia,

l) účast rodičů v individuálním nebo skupinovém vyučování po předchozí domluvě s učitelem a při zachování hygienických podmínek.

Žáci jsou povinni

a) v novém školním roce přijít do školy již první den,

b) řádně navštěvovat všechny povinné předměty,

c) do vyučování chodit nejméně 5 minut před začátkem vyučování dle rozvrhu,

d) na vyučování se řádně a pravidelně připravovat,

e) nosit s sebou určené učební pomůcky, žákovský sešit, přezůvky, kapesník,

f) dodržovat školní řád, bezpečnostní předpisy, pokyny školy a pedagogů, v prostorách školy neběhat,

g) dodržovat zásady slušného chování, zdravit dospělé a dávat jim přednost,

h) pomáhat slabším a nemocným,

i) při vyučování vykonávat pouze činnost zadanou vyučujícím a nerušit práci spolužáků,

j) na své vystoupení nebo vystoupení spolužáků chodit slušně oblečen, chovat se jako na koncertě a během hry spolužáků neodcházet,

k) ke svým i zapůjčených učebním pomůckám a hudebním nástrojům se chovat tak, aby nedošlo k jejich rychlému opotřebení nebo poškození,

l) nenosit do školy předměty, které s výukou nesouvisí, ve vyučování nepoužívat mobily,

m) okamžitě hlásit ztrátu osobního či školního předmětu,

n) okamžitě hlásit hrubé slovní nebo fyzické napadení své nebo spolužáka.

Rodiče, zákonní zástupci mají právo na:

a) svobodnou volbu umělecké školy pro své dítě,

b) informaci o škole (web a ŠVP, školní řád, prosklené nástěnky),

c) informace o průběhu vzdělávání dítěte,

d) přímou účast ve vyučování po předchozí domluvě s učitelem,

e) vyjádření se k rozhodnutím týkajícím se průběhu vzdělávání žáka,

f) podání podnětu nebo stížnosti k rukám ředitele,

g) podání žádosti o snížení školného z důvodu delší nemoci žáka, při nedodržení předepsaného vyučování na straně školy nebo z důvodů sociálních,

h) odbornou poradu před zakoupením nástroje nebo jiné učební pomůcky,

i) úplatné zapůjčení nebo zprostředkování hudebního nástroje,

j) účast na všech akcích školy.

Rodiče, zákonní zástupci jsou povinni:

a) zajistit řádnou přípravu a docházku žáka do všech povinných předmětů a zajistit, aby se žák v novém školním roce dostavil již první den,

b) dodat škole všechny údaje podle §28 odst. 2 a 3 školského zákona (také RČ), c) v termínu zaplatit sjednanou výši školného,

d) předem omlouvat nepřítomnost žáka, nejpozději do tří dnů po absenci,

e) informovat školu o infekčních onemocněních v rodině,

g) dbát na hygienické předpisy ve všech prostorách školy,

h) spolupracovat s učitelem hlavního oboru, sledovat zápisy v žákovském sešitu účastnit se třídních schůzek,

i) uhradit případnou škodu způsobenou žákem.

Článek II.

Provoz a vnitřní režim školy

1) Vyučování na škole začíná v 8.00 hodin, pokud v tu dobu je volná některá třída a žák v tuto dobu není vázán povinnou školní docházkou. Běžné vyučování začíná až po ukončení vyučování na základní škole a uvolnění třídy, tj. v době od 12.30 až 14.00 hodin. Výuka starších žáků může končit až v 19.00 hodin.

2) Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut. Při odůvodněném dělení vyučovací hodiny trvá jedna polovina 22,5 minut. Při rozšíření nebo sloučení dvou částí trvá jedna taková lekce 65 minut. Mezi jednotlivými hodinami jsou 5minutové přestávky.

3) K dělení hodiny dochází u mladších žáků, kteří navštěvují vyučování hlavního oboru 2x týdně. Jiné dělení slouží k tomu, aby měli mladší žáci možnost širšího vzdělávání. Např. se jedna hodina rozdělí na hlasovou výchovu a hru na zobcovou flétnu.

4) V individuální hodině je jeden žák. Ve skupinové výuce jsou v jedné lekci dva až nejvýše čtyři žáci. V komorní hře jsou přítomni dva žáci, nejvýše devět žáků. Kolektivní výuka Hudební teorie a praxe, Hudební nauka nebo Přípravná hudební nauka má nejvýše 12 žáků. Hudební výchova na spolupracující základní škole má až 20 žáků. Maximální počet žáků ve sborovém zpěvu je 40.

5) Rozvrhy hodin jednotlivých tříd jsou v každé třídní knize, ve sborovně,
v kanceláři a přehledný rozvrh celé školy ve sborovně.

6) Škola přijímá do přípravného oddělení nadané děti již od 5 let. Výjimečně zařazené děti čtyřleté jdou na vrub rodičů a školy, jsou vyučovány bez příspěvku státní dotace.

7) V prvním stupni na škole jsou žáci od sedmi let.

8) Na druhém stupni jsou žáci od 14 let a středoškoláci.

9) Do studia pro dospělé výjimečně zařazujeme studenty vyšších odborných škol. Nové studenty z řad vysokoškoláků nepřijímáme.

10) Žák, který chce změnit nástroj, přechází do 1. ročníku nového nástroje, ale v předmětu Hudební teorie a praxe pokračuje v ročníku dalším.

Článek III.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

1) Škola má svůj vlastní vnitřní předpis k zajištění BOZP, příručku pro poskytování první pomoci, pravidelně doplňovanou lékárničku i knihu úrazů.

2) Každý žák je ihned při prvním kontaktu se svým učitelem v novém školním roce seznámen s tím, jak se bezpečně ve škole chovat, jak neohrožovat své spolužáky a jak předcházet nebezpečným situacím. Ochrana žáků je také jedním z témat třídních schůzek s rodiči.

3) V případě potřeby je učitel povinen okamžitě poskytnout žáku první pomoc, požádat kolegyni nebo kolegu o účinnou spoluúčast, přivolat lékařskou pomoc
a událost zapsat do knihy úrazů.

4) V době provozu základní školy se naše škola podřizuje režimu své hostitelské základní školy.

5) Budova školy je uzamčena, vstup zajišťuje služba na vrátnici. Vrátný slouží především pro základní školu i žáky naší školy do 14.30 hodin. Od 14.30 do 16.30 pracuje služba na vrátnici pro naši školu, ale také pro omezený provoz základní školy. Od 16.30 do ukončení provozu si zajišťují přístup žáků jednotliví učitelé naší školy.

6) Vrátný vpustí žáky do budovy, ale ti musí čekat na příchod svého učitele. Domluví-li se vyučující s vrátným, dovede žáky do třídy vrátný, když předtím uzamkl budovu. Pokud je to dojednáno předem, mohou žáky do třídy doprovodit rodiče.

7) Žáci naší školy nejsou ponecháni bez dohledu ve třídě ani na chodbě. Vyučující převezme svého žáka (žáky) u vrátnice nebo ve školní družině, po skončení vyučování je na vrátnici nebo do družiny dovede. Nikdo ze žáků tak nemůže být vystaven násilí, nátlaku, nepřátelství, diskriminaci.

8) Vyučující plně zodpovídá za svěřené žáky po celou dobu jejich vyučování dle platného rozvrhu. Žáka z vyučování může uvolnit dříve jen na žádost rodiče.

9) Mimobrněnští žáci dojíždí se svými rodiči. Rodiče jsou buď přítomni vyučování, nebo čekají u vrátnice či na chodbě a tak již jen svou přítomností jsou „dozorem“.

10) Učebny jsou po ukončení výuky uzamykány.

11) Při konání koncertu mimo školní budovu zodpovídají při cestách za své děti rodiče. Učitel zodpovídá za žáky při přípravě na vlastní výkon, v průběhu jeho provedení a bezprostředně po ukončení výkonu.

12) Ve škole se nepřipouští alkohol, omamné látky nebo cigarety v jakékoliv formě. Žák užívající toto zlo by byl z dalšího studia vyloučen.

Článek IV.

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1) Jakýkoliv majetek představuje určitou hodnotu, která byla někým vytvořena. Nevážíš-li si práce druhých a hodnot, které vytvořili, pak si tyto hodnoty ani nezasloužíš. Proto je už nedostaneš do ruky!

Je to jednoduché a výchovně velmi účinné, pokud jde o úmyslné ničení. Jestliže šlo o nešikovnost nebo souhru okolností, které ve svém důsledku vedly k nějakému poškození, pak je také zcela zbytečný název tohoto článku. Jestliže však společnost chce předcházet úmyslnému ničení, které společnost jako soustavně probíhající děj zjistila, pak chyba nastala někdy dříve a někde na jiném místě. Pravděpodobně ne ve škole. Ale škola má přijímat opatření, která nemusí být účinná.

Geniální Paracelsus (působil i na Moravě) úspěšně léčil stejné stejným. Podobně pracoval později Hahnemann, těžce se pak rodila homeopatie. Stejné stejným funguje.

Zničíme-li něco na fyzické úrovni, měla by náprava probíhat také na fyzické úrovni. Mnohý zodpovědný člověk z vyobrazení ví, jak vypadá krumpáč nebo kladivo. On ale neví, že zacházení s těmito pracovními prostředky bolí, proto takto na věc nepohlíží. Úmyslné zničení fyzické práce by mělo ve svém důsledku jako náprava věcí veřejných také přiměřeně bolet. Zavčas aplikovaný a dobře mířený výchovný prostředek má zázračné účinky.      

My se pohybujeme ve zcela jiných rovinách. Žák rozbije, otec zaplatí. Tím je to vyřízeno. Ale vyřízeno to není. Nevychovanému dítěti (chráněnému druhu) se nedostalo pádného ponaučení. Příště způsobí škodu větší. Kdo to zaplatí? To je přece prosté: zvýší se daně.    

2) Prokáže-li se, že ze strany žáka došlo k úmyslnému poškození či zničení majetku školy nebo majetku soukromého, platí pravidlo jedenkrát a dost. Provinilec je ze školy vyloučen.

Článek V.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

1) Nejúčinnější formou hodnocení je hodnocení slovní.       

2) V individuální i skupinové výuce, která je na naší škole převažující, je slovní hodnocení zcela přirozenou součástí každé vyučovací hodiny.

3) Pochvala je tím prvním, čím hodnocení začíná. Teprve pak následují různá upozornění na nedostatky. Chyby a výtky nepřevažují nad pochvalou.

4) Jako při všem, tak i při hodnocení postupujeme malými krůčky vytrvale kupředu.

5) Podle vyspělosti žáka jej zapojujeme do sebehodnocení.

6) V kolektivním vyučování nemá učitel tolik prostoru na každého jednotlivého žáka. Musí dbát na to, aby jeho pozornost mezi žáky byla rozdělena spravedlivě.

7) Číselné hodnocení má čtyři stupně dle vyhlášky č.71/2005 Sb.

První stupeň „výborný“ znamená, že žák splnil požadavky uvedené ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP). Požadované poznatky a získané dovednosti jsou ucelené a úplné. Osvojené vědomosti a dovednosti dovede samostatně uplatňovat.

Druhý stupeň „chvalitebný“ značí, že žák splnil požadavky dle ŠVP, ale s drobnými nedostatky. K samostatnému uplatnění získaných dovedností a vědomostí potřebuje drobnou pomoc učitele.

Třetí stupeň „uspokojivý“ klasifikuje žáka, který má v osvojení si požadavků dle ŠVP závažnější nedostatky. K jejich uplatnění potřebuje intenzívní pomoc učitele.

Čtvrtý stupeň „neuspokojivý“ je hodnocením takových nedostatků, na které se nedá v žádném případě navazovat. Žák není schopen opravit chyby ani s výraznou pomocí učitele.

8) Celkové hodnocení žáků se hodnotí těmito stupni:

Prospěl(a) s vyznamenáním v případě, kdy je žák v hlavním oboru hodnocen známkou 1, průměr jeho známek nepřesahuje1,5 a nejvyšší známka je 2.

Prospěl(a), když ani v jednom předmětu nezískal žák známku 4.

Neprospěl(a), jestliže se přece jen známka 4 někde objevila.

9) Do vyššího ročníku postupuje žák, který úspěšně udělal postupovou zkoušku.

10) Hodnotící kritéria (výstupy) jsou obsažena ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP), zná je každý učitel, protože se přímo na jejich tvorbě podílel. S ohledem na tato kritéria vede celou výuku svěřených žáků.

11) Vystavená vysvědčení jsou kombinovaná. Vedle použité řady číselné volíme také hodnocení slovní. Není jednička jako jednička. Ne snad proto, že by byly nějaké lepší a horší jedničky. Všichni jedničkou „výbornou“ hodnocení žáci splnili požadovaná kritéria. Přesto se však mezi sebou liší a právě tuto osobitou odlišnost, individualitu vystihují slova.

Závěrečná ustanovení

Tento Školní řád je v některých ustanoveních shodný s Vnitřním organizačním předpisem ze dne 6. srpna 2012.

Práva a povinnosti žáků jsou vytištěna v Žákovských sešitech, kdykoliv k dispozici rodičům i žákům.

Celé znění Školního řádu je veřejně přístupné u vchodu do sborovny
a ředitelny školy v budově Hradecká na ZŠ J. Babáka.

Po dořešení technických problémů s webovými stránkami bude Školní řád spolu se ŠVP zveřejněn v elektronické podobě.

Školní řád je trvale ve sborovně školy pro potřeby vyučujících.

Se školním řádem je seznamována rodičovská veřejnost na třídních schůzkách v průběhu školního roku.

V Brně, dne 3. září 2012                           Mgr. Miroslav Suchý, ředitel školy